Проект № BG05M2OP001-2.016-0028-С01, ОП НОИР 2014 - 2020
„Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна,
Технически университет - София, Технически университет - Габрово и
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“

 

Наименование на проекта: „Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“

Номер на проекта: BG05M2OP001-2.016-0028-С01

Период на изпълнение: 30 месеца, 19.07.2021 г. - 31.12.2023 г.

Финансираща програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Обща стойност на проекта: 1 962 759,48 лв. 

Европейско финансиране: 85%,  1 668 345,56 лв. 

Национално финансиране: 15%, 294 413,92 лв.  


Бенефициент: Технически университет – Варна

Партньори:

  1. Технически университет – София, гр. София
  2. Технически университет – Габрово, гр. Габрово
  3. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Професионално направление (ПН), с което всички висши училища участват в проекта:

ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика в общата концептуална рамка „Интелигентни системи“