Проектът включва няколко основни групи дейности:

Група "Модернизация на учебната документация" 

В рамките на изпълнението на тази група дейности ще бъдат разработени и въведени общо четири нови съвместни учебни програми (специалности) в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър:

1.1. “Интелигентни транспортни системи”- ОКС "Бакалавър";
1.2. “Smart Cities” – ОКС "Магистър";
1.3.“Интелигентно производство на електрическа енергия“- ОКС "Магистър";
1.4.“Интелигентни системи за дома, офиса и медицината” – ОКС "Магистър";
1.5. 3 (три) нови програми на англ.език, базирани пряко на посочените в 1.2, 1.3 и 1.4.

Дейността включва също разработване на дигитално образователно съдържание за всяка нова специалност и осъществяване на пилотни приеми на студенти в рамките на периода на изпълнение на проекта в 3 от партниращите организации, а именно:

След въвеждането на програмите в рамките на проекта се предвижда да бъде направен следния прием на студенти:

(1) Технически университет – Варна:

  • „Интелигентни транспортни системи“, прием: 1 випуск (2022 г.), 20 студента редовно обучение и 5 студента задочно обучение;
  • „Smart Cities“, прием: 2 випуска (2022 и 2023 г.), 20 студента редовно обучение и 16 студента задочно обучение‘

(2) Технически университет - София:

  • „Интелигентни системи за дома, офиса и медицината“, прием: 2 випуска (2022 и 2023 г.) (2022 и 2023 г.), 12 студента редовно обучение и 12 студента задочно обучение;
  • „Интелигентно производство на електрическа енергия“, прием: 2 випуска (2022 и 2023 г.), 12 студента редовно обучение и 12 студента задочно обучение;

(3) Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас:

  • „Интелигентни системи за дома, офиса и медицината“, прием (2022 и 2023 г.): 2 випуска, 12 студента редовно обучение.

 

Група дейности "Професионално развитие на преподаватели"

Дейността е свързана с професионалното развитие на преподаватели и включва следните основни групи:

А) Обучения в България

Тази група обхваща придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т.ч. професионална терминология, както и на дигитални умения, включително използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии.

 

Б) Краткосрочни специализации в асоциираните партньори

Втората основна група дейности предвижда провеждането на краткосрочни специализации на преподаватели (в това число млади преподаватели) в три чуждестранни висши училища - асоциирани партньори от Германия, Литва и Румъния. Те ще бъдат приемащи организации за провеждане на краткосрочни специализации на преподаватели от българските висши - училища партньори, изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени. Българските висши училища ще осъществят също входяща мобилност на преподаватели на чуждестранни преподаватели от висшите училища - асоциирани партньори, с цел преподаване. 

Група дейности "Кариерно ориентиране на студенти"

Дейността е свързана с кариерното развитие на студенти от висшите училища - партньори и създаване на възможност за подпомагане на тези от тях, които искат да се насочат към предприемачество и започване на собствен бизнес, посредством специализирано обучение. Обучението предвижда курсове за развитие на предприемачески и презентационни умения (умения за водене на бизнес преговори, мениджмънт и маркетинг и др.), както и такива за развитие на дигитална креативност (съвременни програмни езици за работа с база данни; графичен дизайн и продуктово представяне, за управление на проекти и др.). Планираните обучения ще бъдат организирани в рамките на студентски клубове, като ще бъдат водени от привлечени специалисти в областта на презентирането и предприемачеството.

Проектът предвижда възможност за изходящи мобилности на студенти и докторанти на университетите – чуждестранни партньори. Мобилностите са свързани с интернационализирането на висшите учебни заведения, участници в проекта, и създаване на възможност за студенти и докторанти да разширят познанията и компетентностите си посредством чуждестранен обмен и мобилност.

Дейността за кариерно консултиране и ориентиране на студенти обхваща също реализация и внедряване на единна система за проседяване на реализацията на завършили в първата година след дипломирането, организация на кариерни борси и кариерни събития.

 

Последна актуализация: 01.10.2021 г.