Проект „Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“, включва интегрирани усилия на бенефициента и партньорите да модернизират предлагания от тях образователния продукт чрез създаване на нови учебни програми (специалности), внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. в различни направления.

 

Целите на проекта:

  • Повишаване на качеството на висшето образование и неговата насоченост към нуждите на бизнес средата чрез създаване и въвеждане на интердисциплинарни учебни дисциплини, фокусирани изцяло върху подготовката на специалисти, за които има сериозно търсене и осезаем недостиг на подготвените кадри на настоящия пазар на труда.
  • Изграждане на устойчива взаимовръзка между партньорите в рамките на тясно сътрудничество по изпълнение на проекта и интегрирано обучение на бъдещите студенти от екип от международно признати експерти.
  • Насърчаване на мобилността на преподаватели и студенти чрез предвидените мобилности.
  • Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, които ще допринесат за подобряване на достъпа до висше образование в посочените специалности, особено на потенциални учащи, за които физическото присъствие на лекции е трудно или невъзможно.
  • Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии - новите учебни дисциплини ще бъдат тясно свързани с използването на ИКТ както от студентите, така и от преподавателите с цел да се отговори на потребността от придобиване на важни знания и умения за работа с иновационни технологии и сложна механизация, които са ключови за обезпечаване на интермодалния модел на учебната дисциплина.
  • Интернационализация на висшите училища и участие в мрежи с асоциирани партньори ще допринесе за обмяна на опит и знания в международна среда. Планираният обмен ще надгради над вече съществуващите традиции на интернационално взаимодействие, създадени в рамките на "Еразъм+", като ще допринесе за мултиплициране на добрите практики и интернационализация на учебния процес.
  • Интегрираният характер на дейностите ще доведе до оптимално и рационално използване на ресурсите на партньорите в лицето на ангажираните по програмата преподаватели, финансови ресурси за обезпечаване на преподаването, както и материалната база за осъществяване на практически обучения.
  • Подобряването на нивото на дигитализация и цифровизация в преподаването ще допринесе за въвеждане на гъвкави методи за дистанционно и/или смесено обучение и ще подобрят възможностите за учене през целия живот.