КАРИЕРНА БОРСА „Иновации в електротехниката, електрониката и автоматиката“

Технически университет - Варна Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „ИНОВАЦИИ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, ЕЛЕКТРОНИКАТА И АВТОМАТИКАТА“.

Тя ще се проведе в периода 15.05.2023 – 17.05.2023 във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна.

По време на кариерната борса ще може да направите подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, Информационно-комуникационни технологии и други.

Прочети още...

ПРОГРАМА Обучение на тема: Обучение по чужд език (английски език) с акцент върху специфичното му използване в областта на професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“

Договор № BG05M2OP001-2.016-0028, „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас “, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Прочети още...

Технически университет – Варна Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „Иновации в електротехниката, електрониката и автоматиката“.

Тя ще се проведе в периода 15.05.2023 – 17.05.2023г. във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет – Варна.
По време на кариерната борса фирмите ще могат да направят подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, Информационно-комуникационни технологии и други.

Прочети още...

Технически университет – Варна обявява конкурс за попълване на управленския екип на проект за Модернизация на ВУЗ

На 19.07.2021г. Технически университет – Варна сключи договор по ОП НОИР за приблизително 2 млн. лв., целево насочен към модернизация на Университета. Проектът BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се изпълнява в партньорство с три български и три чуждестранни университета. Основните цели са модернизация на учебното съдържание (създаване на нови учебни планове и учебни програми), повишаване квалификацията на кадрите и докомплектуване на материално техническата база. Дейностите по проекта целят подпомагане цифровата трансформация на образованието и създаването на четири нови специалности -- интердисциплинарната специалност „Интелигентни транспортни системи“ в ОКС „Бакалавър“ и три магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и  “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

Прочети още...

КАРИЕРНА БОРСА „Електроника и високи технологии“

Технически университет - Варна Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „Електроника и високи технологии“.

Тя ще се проведе в периода 29.03.2023 – 31.03.2023 във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна.

По време на кариерната борса ще може да направите подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”,Информационно-комуникационни технологии и други.

Прочети още...

Обучителни курсове Дейност „Обучение на преподаватели в България“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0028-C01

Във връзка със Заповед №894 от 22.12.2022 год. за изпълнението на Дейност „Обучение на преподаватели в България“ по проекта са планирани следващия етап от обучителни курсове:

  1. Курс 1: „Обучение по чужд език (английски език) с акценти върху специфичното му използване в областта на професионалното направление 5.2 Електроника, електротехника и автоматика“ - продължителност 160 (сто и шестдесет) учебни часа. ( 01.02.2023 г. - 28.02.2023 г.)

  2. Курс 2: „Обучение в чуждоезикова комуникация (английски език), насочена към хора със специални нужди – включително: изучаване на езика на жестовете; изучване на Брайлов език; изучаване на подходи за подготовка“ – продължителност 160 (сто и шестдесет) учебни часа. ( 01.02.2023 г. - 28.02.2023 г.)

Двата курса ще се проведат онлайн в периода от 01.02.2023 год. до 28.02.2023 год. В срок до 27.01.2023 год. на служебните електронни пощи на участниците в курсове ще бъдат изпратени (1) дати, часове за достъп до обучаващата платформа; (2) линк за връзка, потребителско име и парола за достъп до обучаващата платформа.

Пълният график на обученията съгласно Заповед №486 от 01.07.2022, Заповед №741 от 10.10.2022, и Заповед №894 от 22.12.2022 год. може да бъде изтеглен ТУК

Кариерна борса под надслов „Технологии и предприемачество в електрониката“

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА под надслов „Технологии и предприемачество в електрониката“ периода 14.12.2022 –16.12.2022, която ще се проведе в зала на Технически Университет - Варна, гр.Варна, ул."Студентска" № 1.

Прочети още...

Конкурс за попълване на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 с преподаватели разработващи дисциплини за магистърска програма „Интелигентни системи за дома, офиса и медицината“

На 19.07.2021г. Технически университет – Варна сключи договор по ОП НОИР за приблизително 2 млн. лв., целево насочен към модернизация на университета. Проектът BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово  и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се изпълнява в партньорство с три български и три чуждестранни университета. Основните цели  са  модернизация  на  учебното  съдържание (създаване на нови учебни планове и учебни програми), повишаване квалификацията на кадрите и докомплектуване на материално техническата база. Дейностите по проекта целят подпомагане цифровата трансформация на образованието и създаването на четири нови специалности - интердисциплинарната специалност „Интелигентни транспортни системи“ в ОКС „Бакалавър“ и три магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

Прочети още...

Конкурс за попълване на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 с преподаватели разработващи дисциплини за специалност „Интелигентни транспортни системи“, ОКС "Бакалавър"

На 19.07.2021г. Технически университет – Варна сключи договор по ОП НОИР за приблизително 2 млн. лв., целево насочен към модернизация на университета. Проектът BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се изпълнява в партньорство с три български и три чуждестранни университета. Основните цели са модернизация на учебното съдържание (създаване на нови учебни планове и учебни програми), повишаване квалификацията на кадрите и докомплектуване на материално техническата база. Дейностите по проекта целят подпомагане цифровата трансформация на образованието и създаването на четири нови специалности -- интердисциплинарната специалност „Интелигентни транспортни системи“ – Автомобилна електроника в ОКС „Бакалавър“ и три магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

Прочети още...

Конкурс за попълване на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 с преподаватели разработващи дисциплини за специалност "Интелигентни градове", ОКС "Магистър"

На 19.07.2021г. Технически университет – Варна сключи договор по ОП НОИР за приблизително 2 млн. лв., целево насочен към модернизация на университета. Проектът BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се изпълнява в партньорство с три български и три чуждестранни университета. Основните цели са модернизация на учебното съдържание (създаване на нови учебни планове и учебни програми), повишаване квалификацията на кадрите и докомплектуване на материално техническата база. Дейностите по проекта целят подпомагане цифровата трансформация на образованието и създаването на четири нови специалности -- интердисциплинарната специалност „Интелигентни транспортни системи“ – Автомобилна електроника в ОКС „Бакалавър“ и три магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

Прочети още...