На 15 Октомври 2021 година на официална пресконференция в Технически университет – Варна се постави началото на Проект „Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“

Пресконференцията протече при изключително висок обществен интерес, а в хибридна (присъствена и онлайн) среда, участие взеха г-жа Диляна Танова – експерт на ИА „Програма за образование“, г-жа Силвия Александрова – Заместник областен управител на Варна, Ректорите на четирите университета – партньори по проекта, организационен и координационен екипи, представители на бизнес организации и медийни партньори.

Проектът включва съвместни усилия на четирите университета в модернизирането на висшето образование чрез създаване на нови учебни програми (специалности), внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. в различни направления.

Целите на проекта са повишаване на качеството на висшето образование и неговата насоченост към нуждите на бизнес средата чрез създаване и въвеждане на интердисциплинарни учебни дисциплини, фокусирани изцяло върху подготовката на специалисти, за които има сериозно търсене и осезаем недостиг на подготвените кадри на настоящия пазар на труда.

Изграждане на устойчива взаимовръзка между партньорите в рамките на тясно сътрудничество по изпълнение на проекта и интегрирано обучение на бъдещите студенти от екип от международно признати експерти.

Насърчаване на мобилността на преподаватели и студенти чрез предвидените мобилности.

Технически университет Варна ще открие две нови специалности „Smart Cities” и „Интелигентни транспортни системи“, в рамките на проека.

Освен ТУ-Варна, ТУ-София, ТУ-Габрово и Универсиет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас в проекта има включени и четири европейски университета: Karslruehe Institute of Technology (Германия), Politechnica University of Bucharest (Румъния) и Vilnus Gediminas Technical (Литва), които в качеството си на асоциирани партньори ще съдействат в реализирането на мабилности за студенти и преподаватели.

Наименование на проекта: „Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“

Финансираща програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Бенефициент: Технически университет - Варна

Обща стойност на проекта: 1 962 759,48 лв.

Европейско финансиране: 85%, 1 668 345,56 лв.

Национално финансиране: 15%, 294 413,92 лв.

 

–––––––– www.eufunds.bg ––––––––

Проект BG05M2OP001-2.016-0028-С01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.