На 19.07.2021г. Технически университет – Варна сключи договор по ОП НОИР за приблизително 2 млн. лв., целево насочен към модернизация на университета. Проектът BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се изпълнява в партньорство с три български и три чуждестранни университета. Основните цели са модернизация на учебното съдържание (създаване на нови учебни планове и учебни програми), повишаване квалификацията на кадрите и докомплектуване на материално техническата база. Дейностите по проекта целят подпомагане цифровата трансформация на образованието и създаването на четири нови специалности -- интердисциплинарната специалност „Интелигентни транспортни системи“ – Автомобилна електроника в ОКС „Бакалавър“ и три магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

В тази връзка, на основание чл. 32, ал.1, т.3 от Закона за висшето образование, чл.15, ал.1, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Технически университет-Варна, договора №BG05M2OP001-2.016-0028-C01 с ОП НОИР от 19.07.2021 г., и изискванията на Ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно наложеното нормативно изискване за извършване на предварителен подбор, чрез конкурс, за сключване на трудов договор с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, Технически университет – Варна обявява конкурс (Заповед №61 от 21.01.2022 г.) за допълване на проектния екип с преподаватели разработващи учебна документация на български език за специалност „Интелигентни градове (Smart Cities)“ в ОКС „Магистър“, на непълен работен ден (до 32 работни часа месечно) и срочен трудов договор с максимална продължителност до 6 месеца с крайна дата 31.07.2022 г. Учебната документация ще се разработва по дисциплини и от брой преподаватели, както следва:

  1. Дисциплина „Възобновяеми енергийни източници за интелигентни градове“ – един преподавател;
  2. Дисциплина „Интелигентни електроуреди“ – един преподавател;
  3. Дисциплина „Събиране, обработка и управление на данни“ – един преподавател;
  4. Дисциплина „Интелигентни системи за управление на сгради“ – един преподавател;
  5. Дисциплина „Надеждност на електронни системи в интелигентните градове“ – двама преподаватели;
  6. Дисциплина „Системи за автоматизация на сгради“ – един преподавател.

Обявата по конкурса е достъпна в секция „Новини“ на сайта на проекта (http://isr.tu-varna.bg/TUx4). Документи за участие в конкурса се приемат до 15ч. на 28.01.2022 год., съгласно списъка указан в обявите и формите достъпни в секция „Ресурси“ на сайта.

Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна в страницата на Проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“ (http://isr.tu-varna.bg/TUx4).