Технически университет - Варна е бенефициент по изпълнението на проект №BG05M2OP001-2.016-0028-C01
,,Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас”

На 19.07.2021 г. стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0028-C01 координиран от Технически университет – Варна. Проектът озаглавен ,,Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас” е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 962 759,48 лв. от които 1 698 345,56 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 413,92 лв. от национално финансиране. Продължителността е 30 месеца с период на изпълнение до 31.12.2023 г. Ръководител на проекта е проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, а координатор е проф. д-р инж. Тодор Ганчев.

Проектът се реализира в партньорство с ТУ-София, ТУ-Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и

три чуждестранни университета -- асоциираните партньори:

  • „Politechnica” University of Bucharest – Румъния;
  • Vilnius Gediminas Technical – Литва;
  • Institute for Information Management in Engineering (IMI), Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Дейностите по проекта са насочени към постигането на следните важни цели:

✓ висше образование съгласувано с нуждите на бизнес средата в България, чрез създаване и въвеждане на интердисциплинарни учебни програми, насочени изцяло към подготовката на специалисти, за които има сериозно търсене и осезаем недостиг на пазара на труда;

✓ устойчива взаимовръзка между Техническите университети в България и задълбочаване сътрудничеството при обучение на студенти в областта на техническите науки -- интегрираният характер на дейностите ще доведе до оптимално и рационално използване на ресурсите на партньорите в лицето на ангажираните по програмата преподаватели, заделените финансови ресурси за обезпечаване на преподаването, както и материалната база за осъществяване на практически обучения;

✓ повишено качество на висшето образование чрез обмяна на опит и кадри с чуждестранни университети и нови възможности за мобилност на преподаватели и студенти в чуждестранни университети;

✓ интернационализация на висшите училища и участие в мрежи – надграждане и разширяване на взаимодействията, създадени в рамките на "Еразъм+", с цел мултиплициране на добрите практики и интернационализация на учебния процес;

✓ модернизирани учебни програми и повишаване дела на дигиталното образователно съдържание, електронни ресурси, които ще допринесат за подобряване на достъпа до висше образование в определени специалности, особено на потенциални учащи, за които физическото присъствие на лекции е трудно или невъзможно;

✓ подобрено професионално развитие на преподавателите и уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии – създадените нови учебни програми ще се базират изцяло на използването на ИКТ както от студентите, така и от преподавателите, които са ключови за обезпечаване на интермодалния модел на учебната дисциплина.

В резултат на изпълнението на проекта, техническите университети в България ще подобрят степента си на дигитализация, което ще осигури достигане на най-високите международни стандарти при обучение на студенти и подобрение на възможностите за учене през целия живот. В рамките на проекта това ще бъде демонстрирано при дистанционно и смесено обучение в професионално направление „5.2. Електротехника, електроника и автоматика“. В дългосрочен план, проектът ще допринесе за издигане на Технически университет - Варна и неговите партньори в националната и международните рейтингови системи на висшите училища.