Основна цел на проекта е да бъдат изследвани възможностите за усъвършенстване на съвременните интелигентни интерфейси човек-машина, чрез създаването и използването на нови подходи, които да позволят интегрирането на нови функционалности свързани с разпознаване на степента на съсредоточеност, на нивата на остър стрес, като и степента на когнитивна натовареност и някой негативни емоционални състояния. В частност тези функционалности целят разпознаване на комбинациите от фактори, състояния и поведения, които предопределят повишаване на рисковете и нивата на опасност при взаимодействието в колаборативните системи човек-робот.

Научноизследователски задачи

  • Създаване на ресурси -- уникална по вида си база данни от физиологични сигнали, окомплектована с информативни качествени и количествени показатели, отчитащи конкретиката на интерфейсите човек-робот с приложение в индустрията.
  • Създаване, изследване, подбор и оптимизация на методи за ефективно извличане на описатели от биомедицински сигнали и създаване на статистически модели позволяващи разграничаване степента на когнитивна натовареност, степента на ангажираност на вниманието, откриване на негативни емоционални състояния и реакции на стресови въздействия.
  • Създаване на нови архитектури на интелигентни интерфейси човек-машина, които интегрират функционалности позволяващи автоматична оценка нивата на емоционален и ментален стрес, когнитивна натовареност и ангажираност на вниманието, и позволяват адаптация към моментното състояние на човека.

Приложни задачи

  • Създаване на демонстратор за синхронно регистриране на голям набор от хетерогенни физиологични сигнали,
  • Създаване на платформа обединяваща модели, апаратни и програмни средства, необходими за развитието на адаптивните интерфейси човек-машина и на технологии в помощ на автоматичното откриване на емоционални състояния и определяне нивата на стрес, когнитивна натовареност и степента на ангажираност на вниманието,
  • Създаване на демонстратори на интелигентни интерфейси човек-машина.