Проект BG14MFOP001-6.004-0003-C01 „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненско езеро“ е финансират от Европейския фонд за морски дело и рибарство чрез „Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020“, Процедура BG14MFOP001-6.004 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда. 

 

Финансиране


Обща стойност на проекта: 395 680 лв.

Безвъзмездна финансова помощ на ЕС чрез ПМДР: 395 680лв

Съфинансиране от ЕФМДР: 296 760 лв

Съфинансиране от националния бюджет: 98 920 лв

Съфинансиране от бенефициента: 0 лв

 

 

Срок за изпълнение


Начална дата на изпълнение на проекта: 21.02.2021 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   21.10.2022г.

 

 

Управление 


Ръководител на проекта: проф. д-р инж. Тодор Ганчев

Координатор на проекта: доц. д-р инж. Валентина Маркова