Представяне на резултатите по проекта в рамките на работна среща "Технически университет Варна с грижа за устойчивото развитие на синята икономика"

Резултати от проекта бяха представени в рамките на работна среща "Технически университет Варна с грижа за устойчивото развитие на синята икономика”. Събитието е част от инициатива за изграждане на иновационен капацитет за използване на новите технологии в областта на „изкуствения интелект“ и „големи данни“ в науките за опазване на околната среда и преминаване към кръговата икономика. 

Подробности свързани със Варненскотро езеро бяха разгледани в два лекционни панела:
• Устойчиво развитие на Черноморската екосистема актуално състояние,
проекти, ресурси, възможности за развитие развитие, доц. д-р Венцислав Делов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• Варненско Белославското езеро и възможности за морско, пространствено моделиране моделиране, проф. д-р Димитър Трухчев

 

 

 


Кръгла маса - дискусия „Устойчиво развитие на синята икономика във Варненска област – предизвикателства и възможности

Събитието се проведе в рамките на събитие „Технически университет – Варна с грижа за устойчивото развитие на синята икономика”, което се проведе в хибриден формат на 9 декември 2021 г., Рослин Димят Хотел Варна, гр. Варна. 

На дискусията присъстваха представители на обществени служби, компетентни органи и неправителствено организации имащи отношение към опазване състоянието на морската среда.

 

 

 


 Семинар за устойчивото подобряване на състоянието на Варненското езеро в ТУ-Варна

Технически университет – Варна бе домакин на семинар „Анализ на състоянието на Варненското езеро и перспективите за постигане на устойчивост“, който се състоя на 25.03.2022 г. Събитието събра на полето на научното обсъждане представители на академичната общност, държавната и местната власт, представители на бизнес организациите във Варна.

Форумът беше открит от проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам. ректор по научната дейност в ТУ-Варна и ръководител на проекта „BG14MFOP001-6.004 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Той сподели с присъстващите идеята за дискусия по перспективите и решенията за бъдещето и качеството на живот в нашия град, свързано с повишаване на знанията за Варненското езеро и проблемите му.

Инж. Иван Добрев от „Хидро мап“ презентира резултатите от изпълнението на Дейност 1: “Хидрография, химически и структурен анализ за избрани зони във Варненско езеро”, основно отнасящи се до проучвания на дъното в района на каналите, които свързват езерото с Варненския залив, и на село Казашко. По повод поднесаната информация проф. Ганчев сподели, че „резултатите от проекта всъщност са повод да мислим за бъдещето и ако сега не бъдат взети никакви мерки до 5-10 години нещата ще деградират и може да се стигне до най-неприятния вариант – езерото да стане неизползваемо“. Според него, ако бъдат взети мерки навреме, след няколко години ситуацията ще бъде качествено различна и ще могат да бъдат реализирани различни бизнес възможности – от отглеждане на аквакултури до изграждане на туристически атракции“. Той предложи е да бъдат създадени работни групи, които да разработят проекти за почистването на езерото като „пари могат да бъдат осигурени чрез европейските финансови програми“.

Срещата протече в дискусия и споделяне на идеи и възможности за кандидатстване по европейски проекти за финансиране на дейности за подобряване на ситуацията с Варненското езеро. В обсъждането се включиха представители на Общински съвет Варна, Държавно предприятие пристанищна инфраструктура, Басейнова дирекция, РЗИ, ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски“, Българска морска камара, както и представители на бизнес средите от региона. Събитието продължи с коктейл, където всички присъстващи имаха възможност да обменят контакти, опит и да планират бъдещи инициативи. 

 


Участие на ТУ-Варна във Фестивал "Красива наука", Варна

За първи път екип от учени и студенти от Технически университет – Варна участва във фестивала за популярно представяне на сложни научни теми "Красива наука", който се проведе във Варна от 11 до 13 ноември 2022 г. Основните партньори на фестивала бяха Министерство на образованието и науката и Община Варна.

В трите дни на фестивала ТУ-Варна участва с информационно-демонстрационен щанд в зона „Откривател“, който посрещна посетители от различни възрасти и бе посетен от Кмета на град Варна г-н Иван Портних.

Специален акцент беше представянето на Научноизследователски институт и реализираните научноизследователски проекти по програми Хоризонт 2020, Еразмус+, Фонд научни изследвания и по Оперативните програми, онагледени с информационни брошури, постери и рол-банери.

Представители на научния колектив представиха резултати от изпълнението на проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненското езеро“, ОП „Морско дело и рибарство“.