Проф. Тодор Ганчев от Технически университет – Варна участва в дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор“

Към публикацията

В рамките на Експертната дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор“, организирана от г-н Иво Христов, член на Европейския парламент, бяха поканени експерти от научните среди, в т.ч. Института по рибни ресурси, Института по океанология към БАН, Технически Университет – Варна, неправителствени организации и сдружения, рибарските общности, Комисията по рибарство за Средиземно море и Черно море, Комитета по наблюдение на ОП „Морско дело и рибарство“.

В рамките на три експертни панела се проведоха дискусии относно проблемите на Черноморския регион и действията, които биха допринесли за подобряване на перспективите за развитие на отраслите свързани със синята икономика. Участниците в дискусията изразиха подкрепа към подготвяния от г-н Иво Христов доклад към Комисията по рибно стопанство в Европейския парламент и представиха идеи за допълнения, разширяващи възможностите за развитие на сектора.

В хода на дискусиите проф. Тодор Ганчев от Технически университет – Варна подчерта, че се наблюдава разпокъсаност в научните знания за Българското Черноморие, както и в управлението на сектора и политиките за развитието на рибарството. Други основни моменти в изказването на проф. Ганчев бяха свързани с разбирането, че Черно море и прилежащите урбанизирани територии би следвало да се възприемат като цялостна екосистема, която освен с ресурсите, които могат да бъдат използвани, е важна и за здравето на гражданите и за другите видове бизнеси, свързани със синята икономика.

Проф. Ганчев изтъкна ролята на съвременните технологии, включително напредъка на изкуствения интелект, които позволяват технологична подкрепа за сектора с цел по-актуална и точна оценка на моментното състояние и прогнозиране развитието на екосистемата и ресурсите, които биха могли да се експлоатират устойчиво в дългосрочен план. В тази връзка, създаването на цифров двойник на Черноморската икономическа зона би позволило симулирането на различни сценарии за действие (добър, по-добър или лош) с цел анализ и оценяване на последствията от възможните мерки и дейности, преди те да бъдат приведени в изпълнение.

В тази връзка, проф. Ганчев разказа накратко за дейностите и очакваните резултати по проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненското езеро“, изпълняван от Технически университет – Варна по договор BG14MFOP001-6.004-0003-C01 с ОП „Морско дело и Рибарство“. Проектът е насочен към разработване на база от научни знания, добри практики и препоръки за подпомагане на дейностите свързани с подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“. Предвидената работна програма включва две научноизследователски дейности, като първата е насочена към създаване на ресурси, в т.ч. карти с нанесена информация за структурата на езерното дъно, замърсяване на тинята и водата с тежки метали и нефтопродукти и др. Тези ресурси са необходими както за оценка на моментното състояние на водната среда и дъното, така и за провеждане на научноизследователската дейност свързана с анализ, интерпретация на данните и изследването на различни сценарии за развитие на ситуацията във Варненското езеро. В рамките на втората дейност, събраната информация ще послужи за провеждане на задълбочени изследвания и анализи и за разработване на база от научни знания и добри практики за подпомагане на дейностите, свързани с подобряване състоянието на морската околна среда. Поетапно ще се консолидира информация налична от различни публично достъпни източници, научни знания и модели, които в последствие ще бъдат конкретизирани и прецизирани с помощта на данните от измерванията. Създадените ресурси, научни знания, добри практики и препоръки за действие биха подпомогнали бъдещи дейности за подобряване на състоянието на Варненското езеро и услугите, които езерото предлага на бизнеса и гражданите във Варненски регион.

В заключение, проф. Ганчев подчерта, че крайморските езера и водни басейни имат значителен потенциал при отглеждането на черноморски аквакултури и че грижата за опазване на екосистемата и понижаване на замърсеността на водната среда е задача с  особена важност.

Участниците в дискусията изразиха подкрепа за все по-широкото използване на информационните технологии за развитието на сектор рибарство, тъй като те предоставят нови възможности за подобряване управляемостта на процесите и далновидността при вземането на важни решения. Както подчерта г-н Христов, тази подкрепа за научните изследвания и по-широкото използване на технологии ще намерят отражение в доклада до Комисията по рибно стопанство на Европейската комисия.


Замърсяването по дъното на Варненското езеро по някои показатели надхвърля 3 пъти европейските норми

По някои параметри замърсяванията на части от дъното на Варненското езеро надхвърлят 3-4 пъти европейските норми, каза за БТА проф. д-р Тодор Ганчев, заместник-ректор на Техническия университет в крайморския град и ръководител на проект, насочен към повишаване знанията за средата в акваторията. Резултатите от проучванията на учените бяха представени днес на среща във висшето учебно заведение, която събра представители на общините около езерото, на държавни и местни институции, на бизнеса и обществеността.


Замърсяването на Варненското езеро - в пъти над европейските норми

Към публикацията

Три-четири пъти по-високи спрямо европейските норми са нивата на желязо и мед във Варненското езеро, това показва анализ на тинята в езерото. Изследвани са две големи зони  – едната, която свързва езерото с плавателните канали към варненския залив, а другата зона е край село Казашко.

"И двете зони са много важни от гледна точка на индустриалната дейност и градоустройствения план", каза за Радио Варна проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам. ректор по научната дейност в Технически университет-Варна . "Ако допуснем да се влоши състоянието на езерото, нищо добро не ни чака. Смятам, че имаме хоризонт за действие до пет години, а ако има устойчивост в следващите 10 години може да имаме значително подобрение." 

Данните бяха представени днес в резултат от изпълнението на Дейност 1: “Хидрография, химически и структурен анализ за избрани зони във Варненско езеро”, по проект „BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Основен акцент на обсъжданията бяха резултатите от химическия и структурен анализ за избрани зони във Варненско езеро и в изкуствено прокопаните канали в посока Варненски залив. Бяха дискутирани идеи и възможности за подобряване на ситуацията с цел гарантиране на устойчиво развитие на прилежащите общини и територии.


Семинар за устойчивото подобряване на състоянието на Варненското езеро в ТУ-Варна

Към публикацията

Технически университет – Варна ще бъде домакин на семинар „Анализ на състоянието на Варненското езеро и перспективите за постигане на устойчивост“, който ще се проведе на 25.03.2022 г., 14:00 часа, в  Конферентна зала, сграда Нов учебен корпус, 5 етаж, Технически университет – Варна.

По време на семинара ще бъдат представени резултатите от изпълнението на Дейност 1: “Хидрография, химически и структурен анализ за избрани зони във Варненско езеро”, по проект „BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Ръководител на проекта е проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам. ректор по научната дейност в ТУ-Варна

Основен акцент на обсъжданията са резултатите от химическия и структурен анализ за избрани зони във Варненско езеро и в изкуствено прокопаните канали в посока Варненски залив, които ще бъдат представени публично за първи път. Ще бъдат дискутирани идеи и възможности за подобряване на ситуацията с цел гарантиране на устойчиво развитие на прилежащите общини и територии.


Проф. Тодор Ганчев от Технически университет – Варна участва в дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор“

Към публикацията

В рамките на Експертната дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор“, организирана от г-н Иво Христов, член на Европейския парламент, бяха поканени експерти от научните среди, в т.ч. Института по рибни ресурси, Института по океанология към БАН, Технически Университет – Варна, неправителствени организации и сдружения, рибарските общности, Комисията по рибарство за Средиземно море и Черно море, Комитета по наблюдение на ОП „Морско дело и рибарство“.

В рамките на три експертни панела се проведоха дискусии относно проблемите на Черноморския регион и действията, които биха допринесли за подобряване на перспективите за развитие на отраслите свързани със синята икономика. Участниците в дискусията изразиха подкрепа към подготвяния от г-н Иво Христов доклад към Комисията по рибно стопанство в Европейския парламент и представиха идеи за допълнения, разширяващи възможностите за развитие на сектора.

В хода на дискусиите проф. Тодор Ганчев от Технически университет – Варна подчерта, че се наблюдава разпокъсаност в научните знания за Българското Черноморие, както и в управлението на сектора и политиките за развитието на рибарството. Други основни моменти в изказването на проф. Ганчев бяха свързани с разбирането, че Черно море и прилежащите урбанизирани територии би следвало да се възприемат като цялостна екосистема, която освен с ресурсите, които могат да бъдат използвани, е важна и за здравето на гражданите и за другите видове бизнеси, свързани със синята икономика.

Проф. Ганчев изтъкна ролята на съвременните технологии, включително напредъка на изкуствения интелект, които позволяват технологична подкрепа за сектора с цел по-актуална и точна оценка на моментното състояние и прогнозиране развитието на екосистемата и ресурсите, които биха могли да се експлоатират устойчиво в дългосрочен план. В тази връзка, създаването на цифров двойник на Черноморската икономическа зона би позволило симулирането на различни сценарии за действие (добър, по-добър или лош) с цел анализ и оценяване на последствията от възможните мерки и дейности, преди те да бъдат приведени в изпълнение.

В тази връзка, проф. Ганчев разказа накратко за дейностите и очакваните резултати по проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненското езеро“, изпълняван от Технически университет – Варна по договор BG14MFOP001-6.004-0003-C01 с ОП „Морско дело и Рибарство“. Проектът е насочен към разработване на база от научни знания, добри практики и препоръки за подпомагане на дейностите свързани с подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“. Предвидената работна програма включва две научноизследователски дейности, като първата е насочена към създаване на ресурси, в т.ч. карти с нанесена информация за структурата на езерното дъно, замърсяване на тинята и водата с тежки метали и нефтопродукти и др. Тези ресурси са необходими както за оценка на моментното състояние на водната среда и дъното, така и за провеждане на научноизследователската дейност свързана с анализ, интерпретация на данните и изследването на различни сценарии за развитие на ситуацията във Варненското езеро. В рамките на втората дейност, събраната информация ще послужи за провеждане на задълбочени изследвания и анализи и за разработване на база от научни знания и добри практики за подпомагане на дейностите, свързани с подобряване състоянието на морската околна среда. Поетапно ще се консолидира информация налична от различни публично достъпни източници, научни знания и модели, които в последствие ще бъдат конкретизирани и прецизирани с помощта на данните от измерванията. Създадените ресурси, научни знания, добри практики и препоръки за действие биха подпомогнали бъдещи дейности за подобряване на състоянието на Варненското езеро и услугите, които езерото предлага на бизнеса и гражданите във Варненски регион.

В заключение, проф. Ганчев подчерта, че крайморските езера и водни басейни имат значителен потенциал при отглеждането на черноморски аквакултури и че грижата за опазване на екосистемата и понижаване на замърсеността на водната среда е задача с  особена важност.

Участниците в дискусията изразиха подкрепа за все по-широкото използване на информационните технологии за развитието на сектор рибарство, тъй като те предоставят нови възможности за подобряване управляемостта на процесите и далновидността при вземането на важни решения. Както подчерта г-н Христов, тази подкрепа за научните изследвания и по-широкото използване на технологии ще намерят отражение в доклада до Комисията по рибно стопанство на Европейската комисия.


Състоянието на Варненското езеро анализираха на семинар в ТУ-Варна

Към публикацията

Технически университет – Варна бе домакин на семинар „Анализ на състоянието на Варненското езеро и перспективите за постигане на устойчивост“, който се състоя на 25.03.2022 г. Събитието събра на полето на научното обсъждане представители на академичната общност, държавната и местната власт, представители на бизнес организациите във Варна.

Форумът беше открит от проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам. ректор по научната дейност в ТУ-Варна и ръководител на проекта „BG14MFOP001-6.004 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Той сподели с присъстващите идеята за дискусия по перспективите и решенията за бъдещето и качеството на живот в нашия град, свързано с повишаване на знанията за Варненското езеро и проблемите му.

Инж. Иван Добрев от „Хидро мап“ презентира резултатите от изпълнението на Дейност 1: “Хидрография, химически и структурен анализ за избрани зони във Варненско езеро”, основно отнасящи се до проучвания на дъното в района на каналите, които свързват езерото с Варненския залив, и на село Казашко. По повод поднесаната информация проф. Ганчев сподели, че „резултатите от проекта всъщност са повод да мислим за бъдещето и ако сега не бъдат взети никакви мерки до 5-10 години нещата ще деградират и може да се стигне до най-неприятния вариант – езерото да стане неизползваемо“. Според него, ако бъдат взети мерки навреме, след няколко години ситуацията ще бъде качествено различна и ще могат да бъдат реализирани различни бизнес възможности – от отглеждане на аквакултури до изграждане на туристически атракции“. Той предложи е да бъдат създадени работни групи, които да разработят проекти за почистването на езерото като „пари могат да бъдат осигурени чрез европейските финансови програми“.

Срещата протече в дискусия и споделяне на идеи и възможности за кандидатстване по европейски проекти за финансиране на дейности за подобряване на ситуацията с Варненското езеро. В обсъждането се включиха представители на Общински съвет Варна, Държавно предприятие пристанищна инфраструктура, Басейнова дирекция, РЗИ, ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски“, Българска морска камара, както и представители на бизнес средите от региона. Събитието продължи с коктейл, където всички присъстващи имаха възможност да обменят контакти, опит и да планират бъдещи инициативи. 


Областния управител на Варненска област се запозна с научните проекти на ТУ-Варна за морска навигация и екология

Към публикацията

Сътрудничеството с Европейски университети в тези научни направления осигурява основа и за високо качество на обучението в морските специалности на ТУ Варна.

На 7.04 се проведе работна среща на Ръководството на ТУ-Варна с областния управител на Варненска област г-н Благомир Коцев и заместник областен управител г-н Павел Попов.

На срещата Ректорът на ТУ-Варна проф. Венцислав Вълчев запозна гостите с основните дейности на ТУ-Варна и приоритетите за развитие на образователната институция в научната и проектната дейности. Проф. Валентина Маркова представи два от значимите научно-изследователски проекта на ТУ-Варна, свързани с навигацията и екологията на Варненския залив, синята икономика и опазване на морската екосистема.

Представителите на Областното ръководство оцениха високо научноизследователската дейност на ТУ-Варна и постигнатите резултати.

Текущите проекти на ТУ Варна дават основа за разгръщане на сериозна дейност за подобряване на навигацията, чистотата и екологичните параметри на Варненския залив и езеро.

Г-н Коцев изрази своята готовност Областната администрация на Варна да подкрепя ТУ-Варна при реализация на инициативи, свързани с изучаване и опазване на морската екосистема и развитие на Варненска област.


ТУ – Варна представи постижения на форума High-Tech Summit for the Black Sea

Към публикацията

Научноизследователски институт към Технически университет-Варна и представители на Морския квалификационен център се включиха във високотехнологичната среща на върха за Черно море, проведена на 27-28 септември 2022 г. във Варна. Първото издание на High-Tech Summit for the Black Sea се организира от консорциум по проект BRIDGES BS, финaнсиран по програма Хоризонт 2020 и създаде благоприятна обстановка за среща между компании, стартъпи, организации и университети, в която бяха представени и дискутирани най-новите технологии и открития.

Технически университет – Варна участва с щанд и презентира своите нови технологични разработки по проект DERIN - Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation, както и в рамките на проектите ILIAD (INTEGRATED DigitaL Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES), CloudEARTH - Build innovation capacity using big data in Environmental Sciences, Sustainability and Circular Economy, проект „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ и други.  Бяха обменени и бизнес идеи и иновации в синята икономика с множеството изложители и партньори.

Събитието способства за създаването на партньорски отношения и генерира нови бизнес планове. Участници бяха: Морски клъстер България (MCB) като домакин, Датския технически университет (DTU), Морска стратегия (SML, Франция) и Близкоизточния технически университет (METU, Турция). На срещата присъстваха представители на академичните среди на държавите-членки на Черноморското икономическо сътрудничество / ЧИС / и на свързаните с ЧИС органи. На събитието присъства г-н Асаф Хаджиев, генерален секретар на PABSEC, който насочи вниманието на участниците към нарастващата роля на информационните технологии и високите технологии в световната политика. Той отбеляза важността на насърчаването на науката и образованието, чрез стимулиране на инвестициите и създаване на нови професии.


Проф. д-р инж. Тодор Ганчев: Нужна е стратегия за екосистемата на Варна 

Към публикацията


Ферми за водорасли ще помагат на еко-средата във Варненското езеро

Към публикацията


Технически университет - Варна с грижа за устойчивото развитие на синята икономика 

Към публикацията


Проф. д-р инж. Тодор Ганчев: Нужна е стратегия за екосистемата на Варна

Към публикацията


Проф. д-р инж. Тодор Ганчев: ТУ - Варна разчита на обществена подкрепа за почистване на Варненското езеро

Към публикацията


Областна администрация подкрепа ТУ - Варна за морски екопроекти

Към публикацията