Ергономично изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели, с цел превенция на мускулно-скелетни смущения

Настоящият проект е насочен към задълбочено изследване и систематизиране на работната поза, стреса и умственото натоварване, отчитайки тяхното влияние върху работоспособността на хората. Едновременното изследване на физическите и умствени стресори, би подпомогнало напредъка в борбата със стреса, умората и мускулните смущения от работна дейност, с което да се повиши ефективността на труда, да се опази здравето и да се подобри качеството на живот на работещите и учещите. За целите на изследването в проекта се използват достиженията на съвременните технологии за детекция на стрес чрез физиологични сигнали и улавяне на движението на тялото. Комбинираното използване на тези технологии прави възможно получаването на нови знания в областта на биомеханиката и човешката стойка, и дефиниране на мерки за преодоляване на негативните въздействия.

Изпълнението на проекта ще насърчи технологичния трансфер на нови знания от областта на комуникационните и информационни технологии в иновативни ергономични решения. Резултатите от проекта ще подпомогнат решаването на важни социални проблеми, свързани със съхраняване здравето и ефективността на хората по време на работа и обучение.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по конкурс за фундаментални научни изследвания - 2019г , с договор КП-06-H37/1
Продължителност на проекта: 36 месеца.
Ръководител: доц. д-р инж. Валентина Маркова
Бюджет на проекта: 120 000лв