Екипът на ErgoResearch участва във "Варненски фестивал на науката"

Презентация представяща напредъка по пректа ErgoResearch, представена по време на форума "Варненски фестивал на науката", състоял се през периода 11 - 13 Ноември 2022 год. във Фестивален и Конгресен Център - Варна.

May be an image of text

 

Обучение за предпазване от болки и дискомфорт в мускулно-скелетната система


Успешно приключи първата година от изпълнението на проект ErgoResearch, финансиран от Фонд „Научни изследвания“

На 12.03.2021 г. в Технически университет – Варна се проведе семинар по проект „Ергономично изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели, с цел превенция на мускулно-скелетни смущения“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Проектът е насочен към задълбочено изследване и систематизиране на проблемите, свързани с работната поза и придобитите работни навици, стреса и умственото натоварване, при отчитане на тяхното съвместно влияние върху работоспособността и здравето на хората. Едновременното изследване на физическите и умствени стресори подпомага създаването на ефективни методи за борба със стреса, умората и мускулно-скелетните смущения, дължащи се на работа в седнало положение и характерните за ежедневието ни дълги часове прекарани пред екрана на компютър. Изследванията по проекта целят разработване на методики и добри практики, подпомагащи повишаване ефективността на труда, опазване здравето и подобряване качеството на живот на хората, чиято професия изисква продължителна работа с компютър.

Ръководителят на проект ErgoResearch, доц. Валентина Маркова,
представя основните задачи за Етап 1 от изпълнението на проекта.

Поради мерките свързани с разпространението на КОВИД-19, в семинара взеха участие само част от членовете на екипа от ТУ-Варна: доц. Валентина Маркова, Ръководител на проекта; проф. Тодор Ганчев, Ръководител на РП-3; гл.ас. д-р Соня Въчинска, гл.ас. д-р Фирган Ферадов, гл.ас. д-р Мартин Иванов, ас. Калин Калинков, ас. Красимира Колева и ас. Георги Бебров. В рамките на семинара, участниците представиха резултатите от своята работа през първата година от изпълнението на проекта.

По същество, значителна част от усилията на колектива през първата година бяха насочени към създаване на ресурсите, необходими за провеждане на фундаментални изследвания. Тези ресурси включват създаване на бази данни със записи на физиологични сигнали, снимки и видео записи, които позволяват изследване на работната поза и оценка на риска при продължителна работа с компютър. Закупени бяха система за следене на движения на тялото, специализиран софтуер за ергономична оценка на работната среда, както и мощни компютърни системи. Работи се върху създаването на специализирана научноизследователска среда за разработване на иновации в областта на биомедицината и ергономията, която е част от изследователската инфрастуктура на новосъздадената университетска лаборатория „Изкуствен интелект“. Голяма част от усилията са насочени към разработване на статистически модели и специализирани софтуерни приложения. При разработването на тези ресурси и програмното осигуряване, необходимо за автоматична обработка на данните, и извличане на информация, се използват достиженията на съвременните технологии за обработка на сигнали и машинно обучение. Комбинирането на тези технологии прави възможно получаването на нови знания в областта на ергономията и създаване на препоръки за преодоляване на негативните въздействия в резултат от продължителна работа с компютър.

Ас. Калин Калинков
представя акценти от своята работа по проекта ErgoResearch

По време на семинара бяха уточнени задачите и отговорностите по приоритетните дейности за периода до м. Август, 2021г., както и целите които трябва да бъдат постигнати. В заключение, доц. Маркова обобщи че въпреки затрудненията свързани с мерките против разпространението на КОВИД-19, изпълнението на проекта следва графика, заложен в договора с ФНИ и има всички основания да се счита, че всички дейности предвидени за Етап 1 ще бъдат изпълнени при създадената добра синхронизация на работа на целия екип.

Успешното изпълнение на дейностите по проекта ErgoResearch подпомага решаването на важни социални проблеми, свързани със съхраняване здравето на хората по време на работа и обучение и за подобряване на ефективността им при работа с компютър.