Екипът на проекта е интердисциплинарен и включва експерти с дългогодишен опит в областта на сензорните мрежи, комуникационните технологии и устройства, обработка на сигнали, изкуствен интелект, ергономия, оценка на риска при работа, безопасни и здравословни условия на труд, мениджмънт и обществено здраве.

Ръководител на проекта:

 доц. д-р Валентина Маркова, ТУ Варна

 

Ръководители на работни пакети:

 проф. дтн Андон Лазаров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

 проф. д-р Тодор Ганчев, ТУ Варна

 проф. д-р Венцислав Вълчев, ТУ Варна

 доц. д-р Наталия Ушева, д.м.,  МУ Варна

 

Главен експерт по реклама, комуникация и популяризация:

 гл. ас. д-р Соня  Въчинска, ТУ Варна