СПИСЪК НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

на Проект  № КП-06-Н37/1 „Ергономично изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели, с цел превенция на мускулно-скелетни смущения“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, 2019-2022 г.

 

I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР (ИФ)

 1. S. Vachinska, V. Markova, T. Ganchev “A risk assessment study on musculoskeletal disorders in computer users based on а modified Nordic Musculoskeletal Questionnaire”, International conference BioInfoMed’2020, 8-10 Oct.2020, Burgas, Bulgaria. to be published in the book series “Studies in Computational Intelligence”, 2021.
  Квартил за списанието - Q4, Импакт Фактор  1.853 (2019-2020), SJR 0.185.

 2. V. Markova, T. Ganchev “Technological support to musculoskeletal disorders assessment and management”, International conference BioInfoMed’2020, 8-10 Oct.2020, Burgas, Bulgaria. to be published in the book series “Studies in Computational Intelligence”, 2021
  Квартил за списанието - Q4, Импакт Фактор  1.853 (2019-2020), SJR 0.185.

 3. G. Bebrov, Novel Encoding-Decoding Procedure for Quantum Key Distribution, Quantum Information Processing, Springer, accepted under the condition “revision needed”.
  Квартил за списанието - Q1, Импакт Фактор  2.433 (2019-2020), SJR 0.583, 2020
  https://www.springer.com/journal/11128
 4. G. Bebrov, Complete Efficiency Analysis of a Novel Encoding-Decoding Procedure for Quantum Key Distribution, under review.
  Квартил за списанието - Q1, Импакт Фактор  2.433 (2019-2020), SJR 0.583, 2020
  https://www.springer.com/journal/11128

 

II. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ С ИМАПКТ РАНГ (ИР)

 1. V. Markova, T. Ganchev, K. Kalinkov, M. Markov,” Detection of acute stress caused by cognitive tasks based on physiological signals”, Bulletin of Electrical Engineering and informatics, vol.10, n.5, Oct.2021
  Квартил за списанието - Q3, SJR 0.251 (2020), https://beei.org/index.php/EEI/index

III. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, ИНДЕКСИРАНИ В РЕФЕРИРАНИ БАЗИ ДАННИ

 1. Balabanova, S. Kostadinova, V. Markova and G. Georgiev, "Synthesis of Prediction Models for Levels of Noises in Electrical Signals," 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 149-152, doi: 10.1109/BIA50171.2020.9244489. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9244489
 2. S. Filkova and N. Usheva, "Ergonomic requirements for learning environment for prevention of spinal deformities," 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 49-51, doi: 10.1109/BIA50171.2020.9244504.

 3. A. Lazarov and C. Minchev, "Pseudo 3-D ISAR Imaging by Barker’s Phase Code Modulated Waveforms," 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167097.

 4. A. Lazarov and T. Kostadinov, "3-D SAR Geometry and LFM Waveform for Ship Target Imaging," 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167159.

 5. 10. S. Balabanova, S. S. Kostadinova, V. I. Markova and G. I. Georgiev, "Identification of Tones with Noises by Artificial Intelligence," 2020 28th National Conference with International Participation (TELECOM), Sofia, Bulgaria, 2020, pp. 41-44, doi: 10.1109/TELECOM 50385.2020.9299531.

 6. A. Lazarov, C. Kabakchiev, T. Kostadinov and I. Garvanov, "Bistatic SAR Imaging with Satellite Phase Code Modulated Waveforms," 2021 21st International Radar Symposium (IRS), 2021, pp. 1-9, doi: 10.23919/IRS51887.2021.9466193.

 7. K. Kalinkov, V. Markova, T. Ganchev, “The Effect of Acute Stress on the Performance of Students in Engineering Education”, Proc. of 56th Internationl Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), 16-18June, Sozopol, Bulgaria, 2021

IV. МОНОГРАФИИ

 1. Соня Въчинска, „ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ РАБОТНИ МЕСТА. Обследване на рисковете в работната среда, свързани с управление на здравето и безопасността при работа“, изд. Тонекс 2000, 2020, Обем: 130 стр., ISBN 978-619-7349-12-2, Рецензенти: доц. д-р инж. Кирил Киров и доц. д-р Сийка Демирова;

 2. Силвия Филкова, „Съвременният начин на живот и функционалните гръбначни изкривявания“, изд. Дайрект Сървисиз, 2021, Обем: 182 стр., ISBN 978-619-7671-11-7, Рецензенти: проф. д-р Димитър Райков, д.м.н., доц. д-р Марияна Михайлова, д.м.