Основната цел на проекта е ергономична оценка на работната среда, на новите или появяващи се рискове, за да се състави план-програма за своевременни и ефективни превантивни мерки. Целите и задачите на проекта са в съответствие с приоритетите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и предстоящата кампанията за 2020-2022г., която поставя акцента върху превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС).

В резултат от изпълнението на проекта, екипът ще създаде система от индикатори за изследване позата на тялото, продължителността на въздействие, стресовите фактори и други рискове на работната среда. По този начин, чрез използване методите на изкуствен интелект и информационните и комуникационни технологии, ще се цели придобиване на нови знания в областта на ергономията.

Научноизследователски и научно-приложни задачи:

  • Създаване на хардуерни и софтуерни средства за събиране и съхраняване на бази данни със записи на физиологични сигнали и позиционни маркери;
  • Разработване на анкетни и оценъчни карти за комплексна ергономична оценка на работния/учебен процес за всички страни участващи в процеса;
  • Теоретично и емпирично проучване на релацията „безопасни и здравословни условия на труд-организационно/управленски фактори-ефективност на учебния процес“;
  • Създаване на нови и усъвършенстване на съществуващи методи за обработка на сигнали;
  • Разработване на алгоритми за извличане на информация от физиологични сигнали и позиционни маркери;
  • Триизмерно моделиране на елементи от скелетно-мускулната система;
  • Създаване и оптимизиране на модели и методи за разпознаване на мускулни-скелетни смущения, породени от работната среда;
  • Създаване на методи и модели за ергономична оценка на работоспособността на човека.
  • Разработване на кратък комплекс от упражнения (приложими в учебната зала) за предотвратяване на мускулно-скелетни смущения чрез автостречинг и засилване на мускули с намален мускулен тонус.